Crnogorski
Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. Uvodne informacije

Centar Nekretnine poštuju vašu privatnost i brižno čuvaju vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) određujemo načine prikupljanja vaših ličnih podataka, svrhe za koje ih prikupljamo, sigurnosne mjere kojima ih štitimo, lica sa kojima ih dijelimo, kao i vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Ova politika važi za: sve korisnike naše internet stranice, pretplate i izvođenje pretplatničkih ugovora za usluge, koje pruža Centar Nekretnine

2. Rukovalac ličnih podataka

Ova Politika se primenjuje za sve lične podatke koje o vama prikuplja i čuva Centar Nekretnine. Centar Nekretnine je kao rukovalac ličnih podataka odgovoran za obradu i čuvanje vaših ličnih podataka.Centar Nekretnine u odnosu na korisnike usluga koje pruža , nastupa kao ugovorni obrađivač. Za sva pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka korisnici ličnih podataka treba da se obrate svom poslodavcu.

3. Osnovni pojmovi

Na ovom mjestu pronaći ćete objašnjenje osnovnih pojmova koje koristimo u našoj Politici. Svaki pojedinačni dolje definisani pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju. Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovdje spadaju npr. ime, prezime, elektronska adresa, telefonski broj i sl.).Rukovalac znači pravno lice, koje određuje svrhe i sredstva obrade vaših ličnih podataka. Obrađivač znači pravno ili fizičko lice, koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca. Obrada znači prikupljanje, čuvanje, pristup i sve druge oblike korišćenja ličnih podataka. EPP znači Evropski privredni prostor, koji obilježava sve države članice Evropske unije, Island, Norvešku i Lihtenštajn.

4. Obrada ličnih podataka

U Centar Nekretnine-ma  vaše lične podatke obrađujemo samo na osnovu jasno izraženih namjera, bezbjedno i transparentno. Vaše lične podatke dobijamo, kada ih dostavite nama (npr. putem korišćenja naše internet stranice, pretplate na naše usluge, prijave na naše događaje ili webinare, preko upita putem elektronske pošte, telefona ili u pisanom obliku na našu adresu ili na bilo koji drugi način, kojim nam dostavljate vaše lične podatke). Vaše lične podatke obezbjeđujemo i iz javno dostupnih evidencija sa podacima (kao npr. APR). Vaše lične podatke obezbjeđujemo i na osnovu korišćenja kolačića na našoj internet stranici. O korišćenju kolačića možete više pročitatina stranici Kolacici.

4.1 Vrste ličnih podataka koje prikupljamo u Centar Nekretnine-ma

Osnovni lični podaci (ime, prezime),Osnovni kontakt podaci (telefonski broj, elektronska adresa), Osnovni podaci o preduzeću za koje radite (naziv preduzeća, funkcija, koju obavljate u preduzeću, br. zaposlenih),Osnovni podaci o pretplatničkom odnosu za usluge Centar Nekretnine. Informacije o vašem računaru (IP adresa, vrsta uređaja, vrsta pretraživača), podaci u pogledu korišćenja naše internet stranice (sadržaji koje ste gledali, vrijeme, koje ste proveli na našoj internet stranici, šta ste kliknuli) i podaci u pogledu odziva na naše poruke elektronske pošte,Podatke o partnerskom preduzeću, sa kojim sarađujete (više o partnerskim preduzećima naći ćete u Poglavlju 6 ove Politike, Podatke, koji su nam potrebni za izvođenje isporuke poručene robe (adresa, poštanski broj,grad). Brižno poštujemo princip najmanjeg obima podataka, koji određuje zakonodavstvo, zato prikupljamo samo one podatke koji su odgovarajući, relevantni i ograničeni na to, što je potrebno za svrhe, za koje se obrađuju. Svrhe, za koje prikupljamo lične podatke, određene su u poglavlju 4.3. ove Politike.

4.2 Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka

Osnovni lični podaci (ime, prezime),Osnovni kontakt podaci (telefonski broj, elektronska adresa), Osnovni podaci o preduzeću za koje radite (naziv preduzeća, funkcija, koju obavljate u preduzeću, br. zaposlenih),Osnovni podaci o pretplatničkom odnosu za usluge Centar Nekretnine. U skladu sa zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo vašelične podatke na sljedećim pravnim osnovima: kada je obrada vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili; kada ste na obradu vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu imate u svakom trenutku pravo da datu saglasnost povučete; kada Centar Nekretnine za obradu vaših ličnih podataka ima zakoniti interes (kada obrađujemo podatke na osnovu zakonitog interesa, to ćemo izričito odrediti u okviru ove Politike. kada je to neophodno, zbog ispunjenja određenih obaveza koje nam nalaže zakonodavstvo (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza).Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo na osnovu zahtjeva zakonodavstva. Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora, je dobrovoljno.Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za zvođenje usluge koju pružamo (npr. zaključivanje ugovora, prijava na webinar i sl.), takvu uslugunećemo moći da obezbjedimo. Davanje pristanka je uvijek dobrovoljno i bez bilo kakvih negativnih posljedica. Upozoravamo vas da određene usluge (kao što je npr. e-obavještavanje i prilagođavanje oglašavanja tako da odgovara vašim potrebama) bez vašeg pristanka odnosno posle povlačenja vašeg pristanka nećemo moći da obezbijedimo.

4.3 Svrha obrade

Centar Nekretnine će vaše podatke obrađivati isključivo za određene, izričite i zakonite svrhe. Obavezujemo se da vaše lične podatke nećemo obrađivati na način, koji nije kompatibilan sa svrhama, određenim u ovoj Politici. Svrhe, za koje možemo da koristimo vaše lične podatke, navedene su ispod. Hotel Sofija može vaše lične podatke da koristi za jednu ili više određenih svrha. Svrhe, za koje ćemo koristiti vaše lične podatke, jesu sljedeće:  Komunikacija sa vama u pogledu obezbjeđivanja naših usluga i odgovaranja na vaše upite (ovde spadaju naročito obavještenja u vezi sa programom PANTHEON, odgovori na vaše upite, dostavljene preko interneta ili na štampanim obrascima, popunjavanje anketa o zadovoljstvu).Zaključivanje ugovora i ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz zaključenog ugovora. Ovde spada naročito izvođenje prijava i porudžbina, predatih preko naše internet stranice (na taj način možemo vam obezbjediti uspješnu prijavu na naše događaje, webinare i omogućiti izvođenje porudžbina, kao što su e-poslovanje, porudžbine preko internet prodavnice). Sve lične podatke, koje obrađujemo u vezi sa porudžbinama u našoj internet prodavnici, obrađujemo sa svrhom zaključivanja i izvršavanja ugovora, koji je zaključen sa vama. U slučaju da nam ne dostavite sve podatke, neophodne za izvođenje porudžbine, zadržavamo pravo da porudžbinu odložimo ili poništimo. Za svrhe tržišne komunikacije (ovde spadaju obavještenja o novim uslugama odnosno ažuriranjima postojećih usluga i događaja, koje organizuje Datalab, kao i prijava na naše blog novosti). Za svrhe tržišne komunikacije, na osnovu prilagođenih odnosno individualizovanih ponuda. Korišćenje nekih ličnih podataka nam pomaže da našu komunikaciju sa vama prilagodimo tako da za vas bude što zanimljivija i upotrebljivija. Na osnovu određenih ličnih podataka pojedince razvrstavamo u grupe, što znači da svaka tako stvorena grupa prima sa naše strane tržišne poruke sa drugačijim sadržajem. Prilikom samog razvrstavanja pratimo i aktivnost pojedinca. Tržišnu komunikaciju prilagođenim odnosno individualizovanim ponudama izvodićemo samo na osnovu vaše izričite saglasnosti. Dostavljanje ličnih podataka trećim licima. Lične podatke ćemo dostavljati samo onim trećim licima, koja su određena u 6. poglavlju. Vaše podatke ćemo dostavljati samo, kada to opravdava naš zakoniti interes obezbjeđivanja bezbjednog i zakonitog poslovanja i ispunjavanje pravnih obaveza (kao npr. poreske obaveze, koje mogu da obuhvate dostavljanje vaših ličnih podataka poreskim organima). Izuzetak predstavljaju ugovorni partneri, koje koristimo za svrhe remarketinga; u ovom slučaju ćemo vaše lične podatke dostavljati isključivo na osnovu vašeg izričitog pristanka. Za ostvarivanje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova. Za zaštitu našeg poslovanja i ostvarivanje i/ili zaštitu naših prava može doći do otkrivanja ličnih podataka. Vaše lične podatke ćemo otkriti samo na način i pod uslovima, koje zahtjeva zakon. Za potrebe statističkih analiza. Za poboljšanje korisničkog iskustva sprovodimo analize korišćenja naše internet stranice, što predstavlja naš zakoniti interes u pogledu održavanja i/ili poboljšavanja našeg poslovnog uspjeha. Imate pravo da povučete bilo kakvu obradu svojih ličnih podataka koja se vrši na osnovu vašeg pristanka. O povlačenju pristanka možete nas obavjestiti preko bilo koje tačke kontakta, određene u Poglavlju 2 ove Politike.

4.4 Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim zakonodavstvom i (i) samo onoliko vremena, koliko je neophodno da se ostvare svrhe, za koje obrađujemo podatke, ili (ii) za period, koji propisuje zakon (kao što je npr. 5 godina za čuvanje izdatih računa) odn. (iii) za period, koji je potreban za ispunjavanje ugovora, što obuhvata garantne rokove i rokove u kojima se mogu ostvarivati bilo kakvi zahtjevi na osnovu zaključenog ugovora (npr. 5 godina od ispunjenja ugovornih obaveza).Lične podatke, koji su stečeni na osnovu vaše saglasnosti, čuvamo trajno odnosno do povlačenja tesaglasnosti sa vaše strane (više o tome, kako možete povući saglasnost, pročitajte u poglavlju 9 ovePolitike). Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i prije vašeg povlačenja u slučaju, ako je ostvarena svrha, za koju smo prikupljali podatke. Lične podatke, za koje je istekao rok čuvanja (npr. jer je bila ostvarena svrha, za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski određen rok i sl.) obrisaćemo, uništiti ili anonimizirati na način da rekonstrukcija ličnih podataka više ne bude moguća.U slučaju da su vam u vezi sa rokom čuvanja vaših ličnih podataka potrebne bilo kakve dodatne informacije, obratite nam se na bilo koju tačku kontakta, koja je određena u Poglavlju 2 ove Politike.

5. Zaštita Vaših ličnih podataka

Radi sigurnosti vaših ličnih podataka u Centar Nekretnine smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mjere, u koje spadaju naročito: redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gdje čuvamo vaše lične podatke,zaštita pristupa ličnim podacima,izrade sigurnosnih kopija,obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,informisano i pažljivo djelovanje prilikom izbora obrađivača vaših ličnih podataka,vršenje nadzora nad zaposlenima i drugim obrađivačima vaših ličnih podataka, uključujući vršenje revizija,nadzor i odgovarajuće preduzimanje mjera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke